Giới thiệu hệ bảng trượt cao cấp SS02

Bảng trượt ngang là dòng bảng kỹ thuật cao thường dùng trong các trường học để kết hợp nhiều loại bề mặt khác nhau trên một diện tích. Vì vậy dễ dàng thiết kế bài giảng và nâng cao hiệu quả giảng dạy khi nhu cầu giảng dạy ngày càng nâng cao