Khai trương giảng đường quy mô và hiện đại hàng đầu Việt Nam